Tài chính doanh nghiệp

HSC: Lợi nhuận năm 2020 tăng 23%

Tài chính doanh nghiệp   |   21/01/2021, 07:32

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh Quý 4.2020 và lũy kế cả năm 2020.

Kết thúc quý 4.2020, HSC đạt doanh thu hơn 514 tỷ đồng, tăng mạnh 54% so với cùng kỳ quý 4.2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019.

() Doanh thu và chi phí của 2 năm được ghi giảm đi khoản lỗ của hoạt động tự doanh lần lượt là 658 tỷ đồng trong năm 2020 và 300 tỷ đồng trong năm 2019 (chỉ tiêu 21 trong Báo cáo kết quả hoạt động) cho mục đích so sánh.

Lũy kế cả năm 2020, HSC ghi nhận doanh thu thuần 1,591 tỷ đồng, tăng 26% so với cả năm 2019 và hoàn thành 123% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2020 đạt 530 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019, hoàn thành 117% kế hoạch cả năm 2020 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 06.2020.

Mức thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE) là 12.1%. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2020 đạt 1,738 đồng/cổ phiếu. Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của HSC đạt 12,488 tỷ đồng, tăng 67% so với tổng tài sản tại ngày 30/12/2019.

Kết quả kinh doanh trong năm 2020 được đóng góp chính từ các mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh, và tư vấn tài chính doanh nghiệp với tỷ lệ cụ thể: Doanh thu phí môi giới đạt 621 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2019 và chiếm 39% tổng doanh thu của HSC; Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 549 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ và chiếm 35% tổng doanh thu HSC; Hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu ấn tượng với 369 tỉ đồng, tăng 79% so với năm 2019 và đóng góp 23% vào tổng doanh thu; Doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 38 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2019.

L.MỸ (nguồn: BCTC HSC, CBTT HoSE)

Bình luận