Chuyên đề

Xây nhà ở xã hội nhìn ở góc độ tài chính

Xây nhà ở xã hội nhìn ở góc độ tài chính

Chuyên đề   |   26/10/2021, 11:00

Nhà ở xã hội nên để cho các tổ chức công của Nhà nước làm và tập trung vào hỗ trợ những đối tượng khó khăn thực sự, thay vì đổ dồn lợi ích cho chủ đầu tư.